ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
چهار شنبه 28 مهر سال 1395 تعداد بازدید : 419
عملیات اجرائی ممیزی داخلی در راستای استمرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO/TS16949:2009 و ISO-9001-2008 برگزار گردید.
ممیزی داخلی فرایندهای شرکت تولیدی لاستیک دنا در راستای استمرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO/TS16949:2009 و ISO-9001-2008 برگزار گردید. مهندس معانی به عنوان نماینده مدیریت در امور سیستم ها و روش ها ضمن تقدیر از همکاری بسیار مطلوب ادارات مختلف با تیم های ممیزی داخلی و همچنین تشکر و خداقوت به اعضای تیم های ممیزی عنوان کرد: در این ممیزی 3 روزه، تمامی فرایندهای شرکت توسط تیم های ممیزی داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت تا از انطباق فرایندها با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و همچنین دستورالعمل ها و روش های اجرائی تدوین شده، اطمینان حاصل گردد.

ممیزی داخلی فرایندهای شرکت تولیدی لاستیک دنا در راستای استمرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO/TS16949:2009 و ISO-9001-2008 برگزار گردید.

مهندس معانی به عنوان نماینده مدیریت در امور سیستم ها و روش ها ضمن تقدیر از همکاری بسیار مطلوب ادارات مختلف با تیم های ممیزی داخلی و همچنین تشکر و خداقوت به اعضای تیم های ممیزی عنوان کرد: در این ممیزی 3 روزه، تمامی فرایندهای شرکت توسط تیم های ممیزی داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت تا از انطباق فرایندها با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و همچنین دستورالعمل ها و روش های اجرائی تدوین شده، اطمینان حاصل گردد.

در این فرایند، تیم های ممیزی با مراجعه به قسمت های مختلف، اسناد و مدارک مصوب سیستم مدیریت کیفیت را بررسی و سوابق موجود را با بندهای استاندارد مربوطه تطبیق داده و با مشاهده سر نخ هائی در یک فرایند و پیگیری آن در دیگر فرایندها، ارتباط صحیح و تعامل سازنده فرایندها را رصد نمودند.

در فرایند ممیزی داخلی، ممیزان در صورت وجود مغایرت، مراتب را به نماینده مدیریت گزارش می نمایند تا اصلاح لازم در قالب «اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه» تعریف و به مرحله اجراء گذاشته شود.

پس از اتمام فعالیت اجرائی ممیزی داخلی، تیم های ممیزی شواهد خود را در قالب گزارش ممیزی جمع بندی کرده و در اختیار نماینده مدیریت قرار دادند که خوشبختانه در این دوره هم، مغایرت عمده (NC1 ) مشاهده نگردید.