ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  

TBS

KMN
مناسب براي سرعت هاي بالا درجاده هايي كه از كيفيت خوبي برخوردارهستند.
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
KMN
مناسب براي سرعت هاي بالا درجاده هايي كه از كيفيت خوبي برخوردارهستند.
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
KMN
مناسب براي سرعت هاي بالا درجاده هايي كه از كيفيت خوبي برخوردارهستند.
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
KMN
مناسب براي سرعت هاي بالا درجاده هايي كه از كيفيت خوبي برخوردارهستند.
KMN
مناسب براي سرعت هاي بالا درجاده هايي كه از كيفيت خوبي برخوردارهستند.
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
KMN
مناسب براي سرعت هاي بالا درجاده هايي كه از كيفيت خوبي برخوردارهستند .
KMN
مناسب براي سرعت هاي بالا درجاده هايي كه از كيفيت خوبي برخوردارهستند.
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
MTN
ثبات،پایداری و فرمانپذیری بر روی جاده ، قابل استفاده در کلیه فصول و مناسب جهت بزرگراهها و جاده های آسفالته