ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  

LTS

MRC
از سايز هاي تاير باياس است . در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر زاویه مورب می سازد و قرار گیری لایه ها روی یکدیگر به صورت ضربدری می باشد
MRC
از سايز هاي تاير باياس است . در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر زاویه مورب می سازد و قرار گیری لایه ها روی یکدیگر به صورت ضربدری می باشد
GGN
طراحي به گونه اي است كه داراي كشانش عالي بخصوص براي مصرف روي جاده هاي خاكي طراحي گرديده است و متناسب براي جاده هاي كوهستاني وشيب دار مي باشد .
MRN
داراي كاركرد طولاني،قدرت پيچشي و ترمز گيري ، براي محورهاي جلو خودرو توصيه شده است.
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
MRN
داراي كاركرد طولاني،قدرت پيچشي و ترمز گيري ، براي محورهاي جلو خودرو توصيه شده است.
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
MRN
داراي كاركرد طولاني،قدرت پيچشي و ترمز گيري ، براي محورهاي جلو خودرو توصيه شده است.
MRN
داراي كاركرد طولاني،قدرت پيچشي و ترمز گيري ، براي محورهاي جلو خودرو توصيه شده است.
UTN
براي مصرف دربزرگ راهها وجاده هاي شوسه مناسب است درهنگام بارندگي از لغزيدن خودرو جلوگيري بعمل مي آورد
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.
MRN
داراي كاركرد طولاني،قدرت پيچشي و ترمز گيري ، براي محورهاي جلو خودرو توصيه شده است.
ULN
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.